Mga Tuntunin at Kondisyon

Buod
 1. Ang Twoo ay tumatakbo gamit ang isang platform kung saan ang karamihan ng content ay mula sa mga miyembro.
 2. Ikaw ang may pananagutan sa iyong mga krendensyal sa pag-login at sa lahat ng content na ipapaskil mo. Hindi ka maaaring mag-post ng iligal o nakakasakit na content.
 3. Habang maaaring suriin ng Twoo ang content na ipinaskil ng mga miyembro paminsan-minsan, ang Twoo ay hindi mananagot sa content na ipinaskil ng mga miyembro.
 4. Sumasang-ayon kang makatanggap ng mga notipikasyon tungkol sa mga aktibidad o mga e-mail na may kinalaman sa profile mo. Pwede mong i-adjust kung aling mga notipikasyon ang gusto mong matanggap sa mga Setting mo, kahit kailan.
 5. Ang hindi pagsunod ay maaaring magresulta sa pagtatanggal o pagsususpinde nang walang abiso.
 6. Ang pananagutan ng Twoo mahigpit na limitado.
Pahintulot

Ang website na Twoo.com at ang mga nada-download na application ng Twoo (ang "Website") ay pag-aari ng Massive Media Match NV, isang kompanyang nakarehistro sa Ghent, Belgium na may numero ng kompanya na 0537.240.636 (na sa sumusunod ay ituturing bilang "Twoo" o "kami") ang ligal na kinatawan sa UK ay Massive Media UK Ltd, na nakarehistro sa England at Wales sa ilalim ng 7803762, sa sumusunod na address: Westwood House, Annie Med Lane, South Cave HU13 0HX

Sa paggamit ng Website, ikaw ay sumasang-ayon sa mga tuntunin ng paggamit ("Mga Tuntunin at Kondisyon"). Kung sakaling ikaw ay hindi sumasang-ayon sa mga Tuntunin at Kondisyon, mangyaring huwag gamitin ang Website.

Dapat mong alamin sa iyong sarili ang mga detalye ng aming Pahayag sa Pagkapribado at Patakaran sa Pag-uugali. Ang mga Pahayag sa Pagkapribado na ito at ang Patakaran sa Pag-uugali, ang bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at ng Twoo ("Kasunduan")

Website - paggamit at pag-access

Ang mga serbisyong inaalok ng Twoo ay para sa mga nakatatanda lamang. Ikaw ay dapat 18 taong gulang pataas kapag ginagamit ang Website. Kung mangyari man na may naaangkop na batas na ipatupad na kailangan mong maging mas matanda sa 18 upang ligal na mapayagang gamitin ang Website na ito, ang pinakabatang edad ay itatakda sa batas na iyon ang ipatutupad.

Dapat kang magbigay ng tama, iksakto at totoong impormasyon na hindi nakapanlilinlang, dapat ay mag-update ka kaagad kung magkaroon man ng mga pagbabago. Ipinapahayag mo na ang impormasyon na iyong ibinigay ay hindi lumalabag sa anumang karapatan ng mga ikatlong partido.

Membership

Maaari kang magkaroon ng access sa aming mga serbisyo at maging miyembro ng website sa pamamagitan ng paggawa ng profile sa Website. Walang sinoman ang pwedeng mag-subscribe ng higit sa isang beses, kahit pa gumamit sila ang ibang pangalan. Ang membership ay personal sa miyembro at hindi maaaring ibigay o ilipat sa mga ikatlong partido.

Ang Twoo ay may karapatang tumanggi sa anumang kahilingan sa membership. Ang membership mo ay magsisimula lamang sa panahon na ikaw ay makatanggap ng confirmation e-mail mula sa Twoo.

Upang makatanggap ng ganap na access sa aming mga serbisyo, maaari mong i-activate ang Premium, para sa kung saan magbabayad ka ng membership fee.

Pagtatanggal at pagsususpinde.

Maaari mong tanggalin ang iyong membership sa Twoo sa anumang oras sa pamamagitan ng iyong Mga Setting.

Ang pagtatanggal sa iyo na di namin kagagawan at di mo rin kagagawan ay magbibigay karapatan sa iyo na maibalik sa iyo ang anumang uri ng bayad-pinsala.

Maaaring tanggalin o suspindihin ng Twoo ang membership mo sa anumang oras kapag (may mahigpit na panganib na) nilabag mo ang mga Tuntunin at Kondisyon na ito. Ang ganitong pagtanggal o pagsususpinde ay maaaring mangyari nang walang paunang abiso, kahit na palagi naman naming ipapaalam sa iyo sa pamamagitan ng e-mail. Pagkatapos ng ganitong pagtanggal o pagsususpinde, hindi ka na maaaring magparehistro bilang miyembro ni gamitin ang aming mga serbisyo, maliban kung ipaalam namin sa iyo na naiangat na ang suspensyon.

Kinikilala at tinatanggap mo na ang pagpapatigil sa iyong membership, anuman ang dahilan, ay nagpapahiwatig na ang content na iyong in-upload sa Website ay maaaring burahin (ang ibang bahagi), sa pagpapasiya ng Twoo.

Mga obligasyon ng miyembro

Ang anumang paggamit sa Website ay dapat naaayon sa mga naaangkop na batas. Hindi mo dapat gamitin ang Website kapag hindi pinapayagan ng mga naangkop na batas.

Sa kasong kriminal na paglabag na ginawa ng sinomang miyembro, maaaring ilipat ng Twoo ang personal na data ng miyembrong iyon, kapag kinakailangan, at nang walang pampaunang abiso sa miyembro. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano namin pangasiwaan ang iyong data ay makikita sa aming Pahayag sa Pagkapribado.

Hindi mo maaaring gamitin ang Website na ito upang magbenta ng anumang bagay o serbisyo, magbahagi ng anumang promosyonal na materyales nang walang malinaw na pagpapaalam sa Twoo.

Kailangan mong sumunod sa Patakaran sa Pag-uugali kapag ginagamit ang Website.

Content na pinaskil ng mga miyembro

Ang Twoo ay isang lugar kung saan makakakilala ka ng mga tao, makipag-usap sa kanila at mag-share ng mga litrato. Ang pagpapanatiling ligtas at masaya sa Twoo ay mahalaga para sa iyo at para sa amin.

Ikaw ang mananagot sa lahat ng nakasulat, litrato at iba pang impormasyon na ipapaskil mo sa Twoo.

Partikular na ang:

 • Hindi ka dapat magpaskil ng anumang insulto, mga bulgar na pahayag o content na ukol sa pornographiya o iba pang content na maaaring makasakit sa dignidad pantao.
 • Hindi ka dapat gumawa ng masama sa ibang bisita ng Website sa pamamagitan ng pag-i-install ng computer virus at iba pang malware.
 • Hindi ka dapat magpaskil ng anumang nakapanlilinlang, nakagagambala, nakapananakot, nakakapanirang-puri o content na nakapagpapahirap ng damdamin.
 • Hindi mo dapat manmanan o i-stalk ang ibang miyembro o subukan silang kombinsihing umayon sa iyong mga pananaw sa politika o relihiyon. Ang labis na paggamit ng mga simbolong pambansa o panrelihiyon ay hindi papayagan.
 • Hindi ka dapat gumaya ng ibang tao at maaari lamang magpaskil ng content na umuugnay sa iyong totoong pagkatao.
 • Hindi ka maaaring magpaskil ng iligla na content o content na maaaring makaenganyo sa pag-uugali na maituturing na kriminal na paglabag. Ang mga litratong may mga armas o sandata ay hindi pinapayagan.
 • Hindi ka dapat magpaskil ng content na lumalabag sa intelektwal na pag-aari ng ibang tao o sa mga karapatan ng mga litrato. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo maaaring kopyahin ang mga materyales ng ibang tao o mga litrato nila nang walang malinaw na pagpapaalam.
 • Ito ang bersyon ng Twoo sa Filipino. Upang mas mapadali ang komunikasyon at pagmo-moderate, mangyaring gamitin ang wikang Filipino lamang. Ang batas na ito ay hindi angkop sa mga minsanang quotes, mga tula, liriko ng kanta o mga biro.

Tandaan!

 • Ang Website ay maaaring may content na di mo sinasang-ayunan.
 • Ang Twoo ay may karapatan, ngunit hindi obligadong tingnan ang mga miyembro at ang content na kanilang ipinapaskil sa Website, at subaybayan ang mga di pagkakaintindihan sa pagitan ng mga miyembro.
 • Ang Twoo ay may karapatang burahin ang anumang content ng user sa Website, kung ito ay lumalabag sa Mga Tuntunin at Kondisyon, o nakasasama sa kompanya o sinomang ikatlong partido.
Seguridad

Kapag ikaw ay nagpaskil at/o nagsiwalat sa ibang miyembro ng anumang kompidensyal o sensitibong impormasyon tungkol sa iyong sarili, nalalaman mo na inilalagay ang pansariling kaligtasan sa panganib.

Ang paggamit ng mga login, password at/o iba pang entry code (na sa sumusunod ay ituturing bilang "login data") ay ang pansariling pananagutan ng user. Hinihiling sa user na panatilihin ang pagkakompidensyal at seguridad ng login data. Hinihiling sa user na agad ipaalam sa Twoo ang anumang pagkasira o pag-abusa sa login data sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa abuse-tl@twoo.com.

Ikaw ay sumasang-ayon na gumawa ng mga hakbang habang nakikipag-usap sa ibang miyembro, lalo na kung ikaw ay nagdesisyong makipagkita offline o sa totoong buhay. Karagdagan dito, ikaw ay sumasang-ayon na suriin ang aming Patakaran sa Pag-uugali bago magsimulang gamitin ang Website.

Hinihiling sa iyo na iulat sa napapanahong paraan ang anumang nakakapagpababa o iligal na content na makikita sa Twoo sa pamamagitan ng pag-click sa 'Iulat ang abuso' na button. Kung ituring ng Twoo ang iyong ulat bilang makabuluhan, ang anumang nakakasamang content ay tatanggalin (mga nakasulat na teksto, imahe, impormasyon o data) sa lalong madaling panahon. Ang mga iligal na aktibidad ay maaaring iulat sa angkop na awtoridad.

Mga Notipikasyon at Mga Mensaheng ukol sa Serbisyo

Pumapapayag ka na bigyan ka ng Twoo ng mahahalagang abiso sa website, mga mobile app, o sa pamamagitan ng e-mail.

Tama dapat ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibibigay mo kung hindi, hindi ka makakatanggap ng mahahalagang abiso. Para sa layunin ng mga mensaheng ukol sa serbisyo, pwedeng maglagay ang Twoo ng banner notice sa mga pahina nito para maipalaam sa iyo ang ilang pagbabago gaya ng mga pagbabago sa Kasunduang ito.

Sa kabilang banda, ang abiso ay maaaring isang e-mail na mula sa Twoo na ipapadala sa isang e-mail address na kaugnay ng account mo. Sumasang-ayon ka rin na maaari kang makausap ng Twoo sa pamamagitan ng Twoo account mo o sa iba pang paraan, kasama na ang sa e-mail, mobile number o telepono, tungkol sa Twoo account mo o mga serbisyong kaugnay ng Twoo.

Mangyaring suriin ang iyong mga setting upang makontrol kung anong uri ng mga mensahe na natanggap mo mula Twoo. Kinikilala mo at sumasang-ayon ka na dapat naming walang pananagutan na ugnay sa o sa iyong kabiguan upang mapanatili ang tamang kontak o iba pang impormasyon, ngunit hindi limitado sa, ang iyong kabiguan upang makatanggap ng mga kritikal na impormasyon.

Mga Pananagutan

Ang Website ay isang platform o lugar lamang para makapagpaskil ng impormasyon ang mga miyembro, tungkol sa kani-kanilang mga sarili at upang mapayagang ang mga miyembro na makipag-usap sa ibang miyembro. Ang Twoo ay hindi nagtatakda ng mga pagkikita ni hindi nagbibigay ng mga payo ukol sa relasyon o relationship matching. Habang ang anyo ng Website ay mula sa Twoo, ang karamihan sa content ay mula sa mga miyembro. Ang Twoo ay hindi maaaring papanagutan sa anumang pag-uugali ng mga miyembro nito o kung hindi naabot ng mga serbisyo nito ang iyong mga pamantayan at inaasahan. Ang Twoo ay hindi nagbibigay ng malinaw o ipinahihiwatig na mga garantiya ukol sa pagkamaasahan, seguridad o pagpapatuloy ng serbisyong ito.

Ang Twoo ay walang kontrol sa kalidad, pagkaayon o kaligtasan ng Mga Miyembro o sa pagkatotoo, pagkatiyak o pagkakumpleto ng anumang ipinaskil sa Website. Kinikilala mo na, sa kabila ng mga pagbabawal na nakasaad sa Mga Tuntunin at Kondisyong ito, ang content na makikita sa Website ay maaaring di tiyak at nakapanloloko.

Kahit na sinusunod ng Twoo ang mga nararapat na hakbang upang masiguro na ang Website ay gumagana at walang mga error, hindi pinayapagan ng kalagayan ng Internet sa pangkalahatan, at partikular na rin ang software, ang patuloy at walang maling pagtakbo.

Kinikilala at tinatanggap mo na ang pananagutang kontraktwal at dagdag-kontraktwal ng Twoo ay limitado sa mga direktang pinsala, hanggang sa pinakamataas na halagang katumbas ng mas mababa sa mga sumusunod na halaga:

 1. Ang kabuuang singil sa membership na binayaran mo sa loob ng (12) buwan, bago ang pangyayaring naging sanhi ng pinsala; o
 2. pinakamalaki na ang €20

Hindi kailanman mananagot ang Twoo para sa anumang di tuwiran o mga nagresultang pinsala na mula sa o kaugnay ng iyong pag-uugali o ng pag-uugali ninoman kaugnay ng paggamit ng Website, kabilang ang (walang limitasyon) pagkabalisa, pagkawala ng mga oportunidad, pagkawala ng data, pagkawala ng oras at/o iba pang mga pinsalang nagmula sa mga pakikipag-usap o pakikipagkita sa ibang miyembrong makilala mo sa pamamagitan ng aming Website.

Ang mga pagtatanggi at limitasyon sa pananagutan sa itaas ay hindi ipapataw sa kasong malabis na pagpapabaya, panloloko o sinadyang pagpapabaya sa ngalan ng Twoo. Kung pinapayagan ng naaangkop na batas, ang pananagutan para sa pinsala sa katawan at kamatayan ay hindi rin kasali.

Ikaw ay sumasang-ayon na magbayad-pinsala sa amin laban sa lahat ng kahilingan na mula sa ikatlong partido (kabilang ang mga gastusin para sa prosesong ligal na binayaran sa ngalan namin) mula sa at/o kaugnay ng iyong paggamit ng Website, impormasyon at/o ibang materyal na ipinaskil mo sa Website at/o nagmumula o buhat sa anumang pagsira sa mga tadhana ng kontrata.

Mga karapatan ukol sa intelektwal na pag-aari

Pinatototohanan mo at pinangangatawanan na ang impormasyong nakapaskil sa iyong profile ay ipinaskil mo at ikaw ay kaisa-isahang gumawa ng iyong profile. Kapag ikaw ay naglagay ng data na para sa lahat ng miyembro, kabilang ngunit di limitado sa nakasulat na teksto, mga litrato, mga imahe, mga pagguhit o graphics para sa isang profile, isang paglalitrato ng litrato, atbp., binibigyan mo ang Twoo ng walang limitasyong lisensya na isiwalat, gamitin, iproseso, isalin o baguhin ang data na ito.

Ang mga tatak-kalakal, logo, graphics, mga litrato, mga animation, bidyo at text na makikita sa https://www.twoo.com ay ang intelektwal na pag-aari ng Twoo at hindi maaaring kopyahin, gamitin, ipalimbag, ibahagi, ibenta o i-display nang walang naunang nakasulat na pahintulot ng Twoo.

Homepage photo © 2009 Jim Sher

Naaangkop na batas at korte na may sapat na kakayahan

Ang kasunduang ito ay pangangasiwaan ang batas ng Belgium, nang walang pagsasaalang-alang sa mga patakaran ng magkakasalungat na batas. Sa pagkakataon ng anumang hidwaan tungkol sa Kasunduan o tungkol sa paggamit ng Website, ang mga korte ng Ghent, Belgium ang may kapangyarihan.

Credits

Ang credits ay nage-expire 91 araw pagkatapos bilhin ang mga ito (pero sigurado kaming nagamit mo na ang mga ito bago dumating iyon!). Kapag nakatanggap ka ng libre o pampromosyon na credits, pwede naming pawalin ang mga ito ng bisa kahit kailan. Kapag binura mo ang account mo (hindi mo naman kami sasaktan no'n ano?!) o kung tinapos ng Twoo ang account mo (dahil makulit ka!), mawawala sa 'yo ang lahat ng naipong credits.

Mga pagbabago sa mga Tuntunin at Kondisyong ito

Maaaring ibahin ng Twoo ang mga kondisyong ito sa anumang oras. Ang mga binagong bersyon ay magkakabisa (30) araw matapos ito ma-publish sa Website, at ang iyong patuloy na paggamit sa Website ang magpapahiwatig ng iyong pagtanggap sa bagong bersyon. Kung ang mga pagbabago ay negatibong makaapekto sa isang serbisyo kung saan ikaw ay nagbayad, ikaw ay may karapatang kanselahin ang serbisyong ito at makatanggap ng pro-rata refund, kapag ipinaalam mo sa amin sa loob ng nabanggit na tatlumpung araw.