Podmienky používania

Zhrnutie
 1. Twoo funguje na platforme, kde väčšinu obsahu zabezpečujú členovia.
 2. Každý používateľ nesie zodpovednosť za svoje prihlasovacie údaje a za všetok obsah, ktorý uverejňuje. Je zakázané uverejňovať nelegálny alebo škodlivý obsah.
 3. Zatiaľ čo Twoo môže sporadicky kontrolovať obsah uverejnený členmi, Twoo nenesie za tento obsah zodpovednosť.
 4. Používatelia súhlasia s odosielaním ov alebo upozornení o aktivite v ich profile. V Nastaveniach si môžu kedykoľvek nastaviť, ktoré upozornenia chcú dostávať.
 5. Porušenie podmienok môže mať za následok pozastavenie alebo ukončenie služby bez upozornenia.
 6. Zodpovednosť Twoo je prísne obmedzená.
Súhlas

Stránka Twoo.com a aplikácie na stiahnutie (ďalej len "Webstránka") patria Massive Media Match NV, spoločnosti zaregistrovanej v Gente, Belgicko s identifikačným číslom spoločnosti 0537.240.636 (ďalej len "Twoo" alebo "my"). Zodpovedná právnická osoba v Spojenom kráľovstve je Massive Media UK Ltd registrovaná v Anglicku a Walese pod identifikačným číslom spoločnosti 7803762 na nasledujúcej adrese: Westwood House, Annie Med Lane, South Cave HU13 0HX.

Používatelia tejto stránky vyjadrujú súhlas s týmito podmienkami používania ( "Podmienky používania"). Ak majú akékoľvek námietky voči Podmienkam používania, žiadame ich, aby túto Webstránku nepoužívali.

Pozorne si prečítaje naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a Etický kódex. Podmienky používania a Vyhlásenie o ochrane osobných tvoria celú dohodu medzi vami a Twoo ("Dohoda").

Webová stránka – použitie a prístup

Služby poskytované Twoo sú určené len pre dospelých. Používatelia tejto Webstránky musia mať minimálny vek 18 rokov. V prípade, že podľa platných zákonov musí byť ich vek vyšší ako 18 rokov, aby mohli Webstránku legálne používať, platí minimálny vek stanovený týmto zákonom.

Informácie, ktoré nám používatelia poskytujú, musia byť správne, presné a pravdivé a nesmú byť zavádzajúce. V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene, je potrebné tieto informácie uviesť na správnu mieru. Používatelia zároveň vyhlasujú, že žiadne informácie, ktoré nám poskytujú, neporušujú práva tretích strán.

Členstvo

Vytvorením profilu získavajú používatelia prístup k našim službám a stavajú sa členom našej Webstránky. Žiadny používateľ sa nemôže zeregistrovať viac ako jedenkrát, a to ani pod iným menom. Členstvo je viazané na konkrétneho používateľa a nemožno ho postúpiť tretím osobám alebo ho na ne preniesť.

Twoo má právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť o členstvo. Členstvo začína až po obdržaní potvrdzujúceho u od Twoo.

Pre neobmedzený prístup k našim službám je k dispozícii Premium account, za ktorý sa platí členský poplatok.

Ukončenie a pozastavenie služby

Členstvo na Twoo je možné kedykoľvek ukončiť v Nastaveniach.

Bez ohľadu na to, či členstvo na Twoo ukončíme my alebo používateľ, používateľ nemá nárok žiadne odškodné.

Twoo môže ukončiť alebo pozastaviť členstvo kedykoľvek, keď člen poruší Podmienky používania (alebo hrozí riziko takéhoto porušenia). V tomto prípade sa ukončenie alebo pozastavenie členstva môže uskutočniť bez predchádzajúceho varovania, členov však budeme následne informujeme om. Po takomto ukončení alebo pozastavení je zakázané pokúsiť sa znovu zaregistrovať alebo využívať naše služby bez toho, aby sme člena vopred informovali o ukončení platnosti pozastavenia.

Členovia uznávajú a vyjadrujú súhlas s tým, že ukončenie členstva z akéhokoľvek dôvodu znamená, že obsah nahratý na Webstránku môže byť podľa uváženia Twoo (čiastočne) vymazaný.

Povinnosti členov

Akékoľvek používanie Webstránky musí byť v súlade s príslušnými zákonmi. Stránku nemožno využívať, ak to príslušné zákony nepovoľujú.

V prípade, že sa člen dopustí priestupku alebo trestného činu je Twoo oprávnený odovzdať osobné údaje člena kompetentným úradom, pokiaľ je to nevyhnutné, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Viac informácií o spracovávaní osobných údajov je možné nájsť na našej stránke Vyhlásenie o ochrane súkromia.

Nie je povolené použiť túto Webstránku na predaj akéhokoľvek tovaru alebo služieb, alebo na distribúciu akýchkoľvek reklamných materiálov bez výslovného súhlasu Twoo.

Musíš dodržovať Etický kódex, keď používaš túto Webstránku.

Obsah zverejnený členmi

Twoo ponúka možnosť zoznámiť sa s novými ľuďmi, porozprávať sa a zdieľať fotky. Pre nás, rovnako ako pre vás, je dôležité, aby bolo Twoo naďalej bezpečné a priateľské miesto.

Každý je zodpovedný za všetky texty, fotky a všetky ostatné informácie, ktoré uverejní na Twoo.

Predovšetkým:

 • Je zakázané uverejňovať hociaké urážky, obscénne vyjadrenia alebo pornografický obsah alebo akýkoľvek obsah, ktorý môže uraziť ľudskú dôstojnosť.
 • Je zakázané škodiť ostatným návštevníkom Webstránky inštalovaním počítačových vírusov a iného malwaru.
 • Je zakázané uverejniť akýkoľvek zavádzajúci, obťažujúci, vyhrážajúci, urážujúci alebo trýznivý obsah.
 • Je zakázané prenasledovať ostatných členov alebo sa ich snažiť presvedčiť o svojich politických alebo náboženských názoroch. Nadmerné použitie národných alebo náboženských symbolov nebude tolerované,
 • Je zakázané zosobňovať iné osoby a je možné uverejniť iba obsah, ktorý sa týka Tvojej pravej identity.
 • Nemôžeš uverejniť žiaden ilegálny obsah alebo obsah, ktorý môže povzbudiť správanie, ktoré by sa mohlo považovať za trestný čin. Fotky so zbraňami nie sú povolené.
 • Je zakázané uverejniť obsah, ktorý porušuje duševné vlastníctvo iných osôb alebo ich vizuálne práva. Toto znamená, že nemôžeš kopírovať materiály alebo fotky iných bez ich výslovného povolenia.
 • Toto je Slovenský verzia Twoo. Pre uľahčenie komunikácie a posielania správ, používaj prosím výhradne Slovenský. Toto pravidlo sa nevzťahuje na príležitostné citáty, básne, texty piesní, či vtipy.

Všimni si!

 • Webstránka môže obsahovať obsah, ktorý sa Ti môže zdať nežiaduci.
 • Twoo má právo, ale nie povinnosť, monitorovať členov a obsah, ktorý uverejnia na Webstránke a monitorovať spory medzi členmi.
 • Twoo má právo vymazať z Webstránky akýkoľvek používateľov obsah, ak sa nezhoduje s Podmienkami používania, je škodlivý pre spoločnosť alebo pre tretiu stranu.
Bezpečnosť

Ak uverejníš a/alebo odhalíš iným členom akékoľvek dôverné alebo citlivé informácie o sebe, robíš tak na vlastné riziko.

Používanie loginov, hesiel a/alebo iných vstupných kódov (ďalej len "prihlasovacie údaje") je vo výhradnej zodpovednosti používateľa. Používateľ je povinný zachovávať dôvernosť a bezpečnosť prihlasovacích údajov. V prípade narušenia bezpečnosti, či zneužitia prihlasovacích údajov žiadame používateľa o okamžité informovanie Twoo zaslaním u na abuse-sk@twoo.com.

Súhlasíš, že uplatníš primerané opatrnosti, keď budeš v kontakte s ostatnými členmi, najmä, ak sa rozhodnete stretnúť naživo alebo osobne. Okrem toho súhlasíš, že si prezrieš náš Etický kódex predtým, ako začneš používať Webstránku.

Žiadame ťa o včasné ohlásenie akéhokoľvek ilegálneho alebo škodlivého obsahu na Twoo kliknutím na tlačidlo 'Nahlásiť zneužite'. Ak Twoo uzná tvoju sťažnosť za oprávnenú bude takýto urážlivý obsah odstránený (text, obrázky, informácie alebo údaje) hneď ako to bude možné. Protizákonné aktivity môžu byť ohlásené príslušným úradom.

Upozornenia a správy o službách

Súhlasíš s tým, že ti Twoo bude posielať dôležité upozornenia na našej stránke, v mobilných aplikáciách alebo om.

Kontaktné informácie, ktoré nám poskytneš musia byť presné, inak hrozí, že naše upozornenia sa k tebe nedostanú. Za účelom upozorňovania na svoje služby, alebo zobrazovania správ o službách može Twoo umiestniť nápisy na vrchu svojich stránok, ako upozornenie na niektoré zmeny, napríklad úpravy tejto Dohody.

Upozornenie tiež môžeš dostať ako od Twoo odoslaný na adresu spojenú s tvojím účtom. Súhlasíš s tým, že Twoo môže s tebou komunikovať cez tvoj účet na Twoo alebo inými spôsobmi vrátane u alebo telefónu o tvojom účte na Twoo alebo službách, ktoré s Twoo súvisia.

Skontroluj si, prosím, svoje Nastavenia, v ktorých si môžeš nastaviť typ správ, ktoré chceš od Twoo dostávať. Berieš na vedomie a zároveň súhlasíš, že nepreberáme zodpovednosť súvisiacu alebo vyplývajúcu z poskytnutia nesprávnych kontaktných údajov alebo iných informácií, a to vrátane, ale nielen, situácie, keď z tohto dôvodu nedostaneš dôležité informácie.

Zodpovednosť

Táto Webstránka je len priestorom, kde môžu členovia zverejňovať informácie o sebe a navzájom sa kontaktovať. Twoo v skutočnosti žiadne stretnutia, vzťahy, ani poradenstvo v oblasti vzťahov neposkytuje. Kým infraštruktúra Webstránky je poskytovaná Twoo, za väčšinu obsahu sú zodpovední členovia. Twoo nenesie zodpovednosť za správanie svojich členov, či za to, že naše služby neslňajú tvoje očakávania. Twoo neposkytuje priame ani nepriame záruky spoľahlivosti, bezpečnosti, či trvalého poskytovania svojich služieb.

Twoo nemá žiaden vplyv na charakter, kompatibilitu, či bezpečnosť členov ani nezaručuje pravdivosť, správnosť, či celistvosť akéhokoľvek príspevku na Webstránke. Súhlasíš, že napriek zákazom uvedeným v Podmienkach používania, môže byť obsah Webstránky nepresný alebo nepravdivý.

Hoci sa Twoo snaží všetkými spôsobmi zabezpečiť funkčnosť a bezchybnosť Webstránky, Internet vo všeobecnosti a tiež samotný softvér neumožňuje absolútne nepretržitú a bezchybnú prevádzku.

Súhlasíš , že zmluvná i mimozmluvná zodpovednosť Twoo je obmedzená na priamu škodu, až do maximálnej sumy, ktorá je rovná nižšej z nasledujúcich:

 1. Súčet členských poplatkov za dvanásť (12) mesiacov pred udalosťou, ktorá škodu spôsobila; alebo
 2. max €20

V žiadnom prípade nie je Twoo zodpovedné za akúkoľvek nepriamu alebo následnú škodu na základe, alebo vyplývajúcu zo, správania kohokoľvek iného v spojení s používaním Webstránky, vrátane (ale bez obmedzenia na) emocionálnej tiesne, straty príležitostí, dát, stráveneho času a/ani inej škody spôsobenej komunikáciou, či stretávaním sa s inými členmi cez našu Webstránku.

Vyššie uvedené zrieknutie sa a obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na hrubé zanedbanie povinností, podvod alebo úmyselné zanedbanie povinností zo strany Twoo. Ak to príslušný zákon povoľuje, vylučuje sa tiež zodpovednosť za telesné zranenie a smrť.

Súhlasíš s naším odškodnením v prípade nárokov tretích strán (vrátane právnych poplatkov z našej strany) vyplývajúcich z a/alebo vzťahujúcich sa na používanie Webstránky, informácie a /alebo iný materiál zverejnený na Webstránke tebou a/alebo na základe, či z dôvodu akéhokoľvek porušenia zmluvy.

Práva duševného vlastníctva

Ručíš za to, že informácie zverejnené v tvojom profile boli zverejnené tebou, a že si jediným autorom profilu. Vložením údajov, ktoré môžu byť prehliadané inými členmi, vrátane (ale bez obmedzenia na) textu, obrázkov, kresieb, či grafiky profilu, popisiek fotografií, atd., poskytuješ Twoo neobmedenú licenciu na ich rozširovanie, používanie, spracovávanie, preklad alebo upravovanie.

Ochranné známky, logá, obrázky, animácie, videá a text zobrazujúci sa na https://www.twoo.com sú duševným vlastníctvom Twoo a nesmú byť kopírované, používané, rozširované, predávané alebo inde zobrazované bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Twoo.

Fotografia na domovskej stránke © 2009 Jim Sher

Rozhodné právo a príslušný súd

Zmluva sa riadi belgickým právom, a to bez ohľadu na jeho kolízne normy. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa zmluvy alebo používania Webstránky, je rozhodnutie v právomoci súdu v Gente, Belgicko, pokiaľ nie je v príslušných platných zákonoch na ochranu spotrebiteľa stanovené inak.

Kredity

Platnosť kreditov vyprší 91 dní po kúpe (ale sme si istí, že ich aj tak využijete oveľa skôr!). Ak získaš nejaké kredity zadarmo alebo v rámci propagačnej akcie môžeme ich zrušiť kedykoľvek. Ak svoj účet vymažeš (ale hádam nám nechceš zlomiť srdce?!), alebo ak Twoo tvoj účet zruší (pre tvoju neposlušnosť!), strácaš všetky nazhromaždené kredity.

Zmeny Podmienok používania

Twoo môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Upravená verzia vstúpi do platnosti po tridsiatich (30) dňoch od zverejnenia na Webstránke, využívanie Webstránky po tomto období je vyjadrením súhlasu a prijatia novej verzie. Ak tieto zmeny negatívne ovplyvňujú služby, ktoré už boli zaplatené, máš právo túto službu zrušiť a získať primeranú náhradu, po tom ako nás na to vo vyššie uvedenom období upozorníš.