Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Hung, 56

Vinh  •  Here for friends

  • Likes 70
  • Views 20

Chat
Like

Cuộc sống ,thêm bạn bớt thù. Mình rất cần nhiều người bạn tốt
SỐNG!
* Sống ! Không giận không hờn không oán trách
* Sống ! Mỉm cười với thử thách chông gai
* Sông ! Vươn lên theo kịp ánh ban mai
* Sống ! Chan hòa với những người chung sống
* Sống ! Là động nhưng lòng luôn bất động
* Sống ! Là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
* Sống ! Yên vui danh vọng mãi coi thường
* Tâm ! Bất biến giữa dòng đời vạn bi


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm seeing someone

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Hung has answered 12 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Hung

SIGN UP