Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Latte Cafe, 32

Thanh Oai

  • Likes 5
  • Views 0

Chat
Like

ảo chì là ảo thôi mà... tất cả cũng chỉ có vậy... ty, cs cũng là ảo... ảo tưởng hết.... mệt....
Mưa tan rồi sao nỗi nhớ vẫn còn
Yêu thật nhiều để rồi đây tan vỡ
Bước đi nhanh về nơi phía không em
Nỗi nhớ kia sẽ mong là ký ức
Để mãi được yên bình bên ai nữa
Đừng bắt anh ôm ký ức trong mưa
Mưa tan rồi sao nỗi nhớ vẫn đây
Em xa rồi sao vẫn còn đọng lại
Chút gì đó theo ah mỗi lần mưa
Hãy nghủ yên tận sâu tro


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Latte Cafe hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Latte Cafe

SIGN UP