Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Manhhung, 29

Thanh Hóa

  • Likes 12
  • Views 0

Chat
Like

Đó là khi nhìn thấy em mỉm cười hạnh phúc
Đó là khi mà anh biết rằng nơi đâu là hạnh phúc
Và đó là lúc mà anh biết rằn
Tuổi thơ con chuỗi ngày đầy màu sắc
Mẹ quát và la rưng rưng trong màu mắt
Đến khi đã lớn nếu tình thương của mẹ là vàng thiết nghĩ ta giàu chắc
Đếm từng cắc mẹ vẫn dắt con đi mua cái sắc ngày khai trường
Nhưng đừng bắt tim con thắt hay phải nhường … mẹ cho thiên đường
Con kiên cường … con n

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (1)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Manhhung has answered 1 question

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Manhhung

SIGN UP