Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Phamkiem, 38

Thái Nguyên

  • Likes 155
  • Views 0

Chat
Like

Mưa có thể giúp ta xóa đi những bụi bẩn khi đi đường,nhưng không thể xóa đi mọi dơ bẩn do cuộc sống đem đến.Những dơ bẩn đó chỉ có lòng vị tha và nghị lực mới giúp ta vượt qua được mà thôi.Cuộc sống đôi khi có những thứ mà ta không bao giờ lường trước được,nhưng cuộc sống sẽ giúp ta tự biết phải làm gì trước mọi thứ đó.

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (1)

PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Phamkiem hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Phamkiem

SIGN UP