Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Viet, 39

Ho Chi Minh City

  • Likes 85
  • Views 2

Chat
Like

nếu có một ngày buồn nhất thất vọng nhất nghĩ đều gì đầu tiên là cái chết để kết thúc cuộc đời nhưng không thể chết. tại sau? tại vì chết không đơn giản như mình nghỉ đâu ban ơi.

một người đàn ông tìm đến phụ nữ có hai loại người thứ nhất là chia sẻ tâm sự thứ hai là tinh dục. còn phụ nữ thì sao?

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (8)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Viet has answered 274 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Viet

SIGN UP