Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Viet, 35

Ho Chi Minh City

  • Likes 2
  • Views 0

Chat
Like

♥ Tàu điện ngầm, 5 phút 1 chuyến.
♥ Xe bus, 15 phút 1 chuyến.
♥ Sinh nhật, mỗi năm 1 lần.
♥ Còn tình yêu thật sự , có lẽ mỗi
đời người chỉ có 1 lần.
... ♥ Bị lỡ 1 chuyến xe, bạn có thể đợi
lại để đi chuyến xe kế tiếp
♥ Nhưng nếu bỏ lỡ 1 người thì có
lẽ bạn sẽ không có cơ hội nữa......♥


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Viet hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Viet

SIGN UP