Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Minh, 40

Ho Chi Minh City

  • Likes 6
  • Views 14

Chat
Like

Minh la ky su xay dung, hiện tại minh đang công tác tại ban quản lý dự án Môi trường nước tp HCM.
Tìm một người hiểu và thông cảm trong công việc cũng nhưng trong cuộc sống.
Mình cảm nhận cuộc sống này là vô thường nên mình trân trọng và quý báu nhưng gì mình đang có.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Minh has answered 50 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Minh

SIGN UP