Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Johnny Nguyen, 35

Ho Chi Minh City

  • Likes 163
  • Views 2

Chat
Like

Cuộc sống rất phức tạp, bạn đừng suy nghĩ nhiều. Khi bạn buồn thì cứ buồn, đừng dồn nén và cũng chẳng cần phải suy nghĩ về điều đã làm mình buồn. Khi bạn vui thì hãy vui hết mình và tận hưởng điều đó.

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (2)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Johnny Nguyen has answered 50 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Johnny Nguyen

SIGN UP