Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Huong, 39

Ho Chi Minh City

  • Likes 173
  • Views 14

Chat
Like

Khi yêu em phải đầu tư dài hạn.
Dẫu biết rằng Tài sản chẳng hơn ai.
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay.
Để được có em trong vòng tay duyên nợ.
Tôi yêu em cũng gần hai niên độ.
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh.
Tình yêu đâu phải Tài sản hữu hình.
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Huong has answered 1 question

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Huong

SIGN UP