Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Điền, 34

Ho Chi Minh City

  • Likes 18
  • Views 0

Chat
Like

" Trên thế gian này không tồn tại những tình yêu vĩnh cửu ! Mà chỉ có những giấy phút vĩnh cửu của tình yêu ! " . Anh mong từng phú giây mình bên nhau sẽ là những phút giây vĩnh cửu trong mỗi chúng ta em nhé !

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (8)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Điền has answered 75 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Điền

SIGN UP