Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Trần Văn Tuấn, 54

Tân Phước Khánh  •  Here for friends

  • Likes 133
  • Views 44

Chat
Like

Tôi là kỹ sư xây dựng chơi ghita cổ điển ,sống và làm việc tại Tân uyên -Bình dương muốn làm bạn với phụ nữ trên 50-99 tuổi độc thân ở Tân uyên biết chơi đàn guitare.Còn bạn?

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (1)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm seeing someone

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Trần Văn Tuấn has answered 181 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Trần Văn Tuấn

SIGN UP