Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nam, 32

Sơn La

  • Likes 1
  • Views 0

Chat
Like

Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện.
Chia tay
Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới ...
Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia
tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai
thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Chia tay không phả


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nam hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Nam

SIGN UP