Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Khuongduong, 39

Rach Gia

  • Likes 9
  • Views 3

Chat
Like

TÔI SINH RA RA VÀ LỚN LÊN TRÊN MỘT HÒN ĐẢO LỚN NHẤT NƯỚC VIỆT NAM MÀ CŨNG GOỊ LÀ HÒN ĐẢO NGỌC. TÔI TỰ HÀO TÔI LÀ NGƯỜI CON CỦA ĐẢO. KHOẢNG 10 VỀ TRƯỚC CUỘC SỐNG TRÊN ĐẢO RẤT KHÓ KHĂN, NHƯNG NAY ĐÃ THAY ĐỔI RẤT NHIỀU KHÔNG NHỮNG VỀ KINH TẾ MÀ CẢ ĐỜI SỐNG TINH THẦN NỮA. VÀ MỘT HUYỆN ĐẢO ĐẦU TIÊN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TA QUYẾT ĐỊNH LÀ HÒN ĐẢO ĐẠT ĐÔ THỊ LOẠI 2 VÀO NGÀY 25/11/2014.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Khuongduong has answered 38 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Khuongduong

SIGN UP