Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Hoi, 30

Quảng Ngãi

  • Likes 28
  • Views 0

Chat
Like

Tư vấn môi trường: Lập đánh giá tác động môi trường, thiết kế thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải,....Cty Thái An
Chuyên viên tư vấn môi trường: Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ,Sổ chủ nguồn thải,Cam kết bảo vệ môi trường,Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép khai thác nước dưới đất, Giấy phép xả thải,Giấy phép nghiệm thu công trình xử lý nước, khí thải,Giấy phép nghiệm thu môi trường tổng


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Hoi hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Hoi

SIGN UP