Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Cẩm, 46

Pleiku

  • Likes 2,324
  • Views 84

Chat
Like

sống vui , khỏe, có ích, tôn trọng ,là phương châm sống của tôi
sống k bạn như diều k gió
Như vần thơ k sưc sống con người
Như con thuyền độc mộc giữa biển khơi
sóng đập mãi cũng có ngày sụp đổ


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Cẩm has answered 1308 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Cẩm

SIGN UP