Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Raja, 36

Mumbai

  • Likes 3
  • Views 0

Chat
Like

प्रेम प्रेम
काय असते
कोठे माहिती आहे
काय तरी असते
एवढे माञ खरे आहे
तसे नसते तर
कॉलेजस अशी रंगलीच नसती
कंटाळवाणी लेकचरस सरलीच नसती
मख्ख प्राध्यापकांचे चेहरे नजरेआड झालेच नसते
कॅंटीन उत्साहाने सळसळलेच नसते
टेबलावर नजरेची भाषा फुललीच नसती
गप्पांच्या ओघात जोडीदार मिळालेच नसते


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

English

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Raja has answered 52 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Raja

SIGN UP