Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Tuanttg, 42

Mỹ Tho

  • Likes 30
  • Views 0

Chat
Like

(Vô đề số 1)

ĐỜI CÔ LẼ KHI EM ĐÀNH QUAY BƯỚC
THÁNG NGÀY DÀI ĐONG ĐẾM GIỌT BUỒN RƠI
THẬT SỢ LẮM NHỮNG ĐÊM DÀI TRỞ GIÓ
MÁT LÒNG EM, TỪNG CƠN BUỐT HỒN ANH.

(vô đề số 2)

TÌNH đời đen bạc vô thường
NGƯỜI vui duyên mới mơ tìm mãi xa
GIAN nan người ở bên lề
DỐI lòng tơ tưởng đâu rồi người xưa.

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (2)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Tuanttg has answered 161 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Tuanttg

SIGN UP