Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Haiau, 56

Huế  •  Here for friends

  • Likes 15
  • Views 5

Chat
Like

EM KHÔNG LẤY CHỒNG XÂY DỰNG ĐÂU ,
LẤY CHỒNG XÂY DỰNG CHÓNG MỌC RÂU,
QUANH NĂM SUỐT THÁNG Ở RỪNG SÂU,
ĐỂ LẠI CHO EM LẮM NỔI SẦU,
SÁNG SAY CHIỀU XỈN LÀM EM KHỔ,
XUỐT THÁNG TRỜI CHẲNG THẤY ANH ĐÂU.

EM MUỐN CHƠI ANH THẢ CHIM SANG
CHIM ANH SÁNH VỚI GÀ NÀNG ĐƯỢC CHĂNG
GÀ NÀNG NÀNG GIỮ KHĂNG KHĂNG
ANH CHỜ NÀNG NGỦ ANH QUĂNG CHIM VÀO
GIẬT MÌNH NÀNG HỎI CHIM NÀO
CHIM ANH KHÁC NƯỚC TÌM VÀO GIẾNG KHƠI


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Haiau has answered 13 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Haiau

SIGN UP