Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Hai Ha, 41

Hà Tĩnh  •  Here to chat

  • Likes 845
  • Views 425

Chat
Like

Sống không giận
Không hờn, không oán trách.
Sống mỉm cười
Với thử thách chông gai.
Sống vươn lên
Theo kịp ánh ban mai.
Sống chan hòa
Với những người chung sống.
Sống là động
Nhưng lòng luôn bất động.
Sống là thương
Nhưng lòng chẳng vấn vương.
Tâm bất biến
Giữa dòng đời vạn biến.


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Hai Ha has answered 69 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Hai Ha

SIGN UP