Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Tình Nguyễn Quang, 49

Hanoi

  • Likes 107
  • Views 1

Chat
Like

Muốn có sức Mạnh .Cách tốt Nhất là nói THật .làm THât, "SỐNG THẬT".
và "TẬP TRUNG" đối tượng Ấy !!!!!!!!
Thay đổi thế giới ở suy nghĩ, không phải ở cơ bắp
Tôi sẽ thay đổi thế giới ,không để thế giới thay đổi tôi.
Nguyện cống hiến đến cùng khắp .!
Nguyện mang lợi ích cho Bạn .!
Luôn Ước mơ bạn thành công hơn tôi.!


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Tình Nguyễn Quang hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Tình Nguyễn Quang

SIGN UP