Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Sun, 28

Hanoi

  • Likes 149
  • Views 84

Chat
Like

Duyên do trời xe nhưng phận do mình quyết định. Hãy trân trọng những gì bạn đang có. Bởi có những thứ chỉ xuất hiện duy nhất trong đời bạn một lần, để tuột mất nó bạn vĩnh viễn không bao giờ có lại được.
Muốn hạnh phúc thì hãy đối xử với người khác theo đúng cách mà bạn muốn nhận từ họ. Bởi cuộc sống nỳ vốn dĩ công bằng nhắm! Chỉ là sớm hay muộn thôi.
# Sun


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Sun has answered 61 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Sun

SIGN UP