Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Quảng Cáo, 28

Hanoi

  • Likes 3
  • Views 0

Chat
Like

Hâm hâm rảnh rỗi ngồi viết thơ
Giới thịu bản thân với mọi người
Tôi tên An Tịnh họ là Nguyễn
Quê ở Thanh Thủy xã Bảo Yên
Sở thích của tôi thì lạ lắm
Cái gì ko ghét nghĩa là ưa
Năm nay tui đã 23 tuổi
Chưa 1 mảnh tình vắt lên vai..!
Nếu ai đọc thơ mà thấy hay
Làm phát vỗ tay cho đỡ pùn,


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Quảng Cáo hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Quảng Cáo

SIGN UP