Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Mướp, 26

Hanoi

  • Likes 0
  • Views 0

Chat
Like

Không sợ yêu đơn phương
Nhưng lại sợ mình khiến người nào đó đơn phương yêu lại
Không thích gian dối, lươn lẹo, không muốn bản thân phải "2 mặt", cũng không thích kẻ quá "khéo"
Chân thành, đã nhận lời là giúp hết mình có thể.
Nhiều khi chẳng quan tâm sẽ được gì, mất gì.
Thế nên sợ
sợ sự chân thành của mình bị chà đạp.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Mướp hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Mướp

SIGN UP