Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Kanh, 72

Hanoi  •  Here to chat

  • Likes 21
  • Views 4

Chat
Like

Mỗi con người đều găn với một số mệnh - Tôi luôn sống độc thân, tuy rằng cũng đã có gia đình từ nhiều năm nay, đã có hai con...
Vậy mà cứ một thời gian lại phải chuyển đến nơi mới. Tuy vậy nơi sống nhiều năm gần đây là TP VT. Thời gian ngồi với máy VT thì rất nhiều... Tự thực hiện nghiêm túc kỷ luật


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Kanh has answered 51 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Kanh

SIGN UP