Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Jokocha, 29

Hanoi

  • Likes 123
  • Views 1

Chat
Like

Luôn mong muốn mang lại niềm vui cho những người tôi yêu quý. Hạnh phúc khi có điều gì đó hai có ai đó để quan tâm.
Chắp tay lạy cụ tình yêu
Cho con lấy được nàng Kiều ngày nay
Cụ bèn nhíu mắt cau mày
Lượt tao chưa đến lượt mày còn lâu.

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (2)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Jokocha has answered 59 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Jokocha

SIGN UP