Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Hùng, 55

Hanoi

  • Likes 9
  • Views 3

Chat
Like

"Tr.năm trước thì ta chưa có/ Tr.năm sau biết có hay không/Cuộc đời sắc sắc,kh.không/Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau
- Trong thế gian này cái gì có bắt đầu ắt sẽ có kết thúc. Không có gì là mãi mãi. Sống bình an được với điều như vậy thật hạnh phúc
- Sống trọn vẹn và tỉnh thức với hiện tại từng phút, từng giây...để cảm nhận giá trị chân thực của cuộc sống.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm seeing someone

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Hùng hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Hùng

SIGN UP