Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Gà Từ, 26

Hanoi

  • Likes 7
  • Views 0

Chat
Like

♥ Không có ai đủ ngu ngốc để yêu mãi 1 người không yêu mình

♥ Không có ai đủ bao dung để chấp nhận mãi sự lừa dối của 1 người

♥ Không có ai đủ dũng cảm để bước bên 1 người luôn xem mình là cái bóng

♥ Không có ai đủ thinh lặng để không hờn giận 1 người quá vô tình


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Gà Từ has answered 113 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Gà Từ

SIGN UP