Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Drift, 49

Hanoi  •  Here to chat

  • Likes 157
  • Views 4

Chat
Like

Tôi ham muốn tột bậc làm sao có một gia đình bền vững với hậu phương bình yên, yêu thương gắn bó trọn đời.
Đàn ông. Sinh ra, lớn lên và đang sống tại Hà nội. Chưa kết hôn bao giờ. Khao khát tìm một người phù hợp để yêu thương gắn bó trọn đời.

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (7)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Drift has answered 51 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Drift

SIGN UP