Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Doan, 40

Hanoi  •  Here to chat

  • Likes 551
  • Views 446

Chat
Like

Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng cứ chồm lên, lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng nhưng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu
Chẳng có thế biển già đi vào trăng trở
Giành cho đất những làng êm sóng vỗ
Chắt lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
BIển như người yêu thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động
....................................


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

English

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Doan has answered 11 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Doan

SIGN UP