Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Chim, 25

Hanoi

  • Likes 1
  • Views 0

Chat
Like

- Tình là cục lửa - Yêu là cục than - Lửa tắt - Than tàn - Tình ta chấm dứt - Yêu ai = yêu người tình - Hận ai = hận người mình đang yêu - Yêu nhau 2 chữ “Chung Tình” - Gét nhau 4 chữ “Chúng mình chia tay” - Làm sao biết đc tình yêu? - Làm sao biết đc người ta yêu mình? - Làm sao biết đc chữ tình? - Làm sao biết đc người mình đang yêu -Yêu vất vã -Yêu cho đã kết quả chia tay

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (2)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm seeing someone

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Chim hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Chim

SIGN UP