Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Hiếu, 26

Giá Rai

  • Likes 3
  • Views 0

Chat
Like

Tình đơn phương không một lần hò hẹn
Lời hẹn thề cũng chẳng có mà phai
Tình trao ai không một lần đáp lại
Để rồi người vội cất bước về đâu
Người về đâu khi tôi còn mong nhớ
Nhớ người yêu nhớ một giấc mơ buồn
Nhớ tình đầu lưu mãi bóng hình ai
Đầy chông gai đâm xuyên từng giấc mộng
Rồi vỡ oà theo bọt biển mà thôi
Tình đơn côi phôi pha theo


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Hiếu hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Hiếu

SIGN UP