Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Tuonglong, 37

Biên Hòa

  • Likes 70
  • Views 0

Chat
Like

Hãy yêu như chưa từng được yêu. Hãy tha thứ như chưa từng được tha thứ...

"Cuộc đời không như 1 cuốn sách,chỉ cần đọc phần đầu là biết ngay được phần kết. Cuộc đời còn phức tạp hơn nhiều,nó chứa đựng những điều mà con người ta không thể biết trước được." Thế nên tôi đi tìm bạn và không ai mà không có Bạn...Hãy chia sẻ và Bạn sẽ được chia sẻ, hãy Yêu và Bạn sẽ được Yêu.

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (1)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Tuonglong has answered 51 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Tuonglong

SIGN UP