Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Hoangmai, 27

Biên Hòa

  • Likes 625
  • Views 26

Chat
Like

mẹ ơi ! con sinh ra mùa bão lũ .... chắc vì thế mà cuộc đời con có nhiều cơn giông phải không mẹ!

khi chưa yêu con tìm đến thượng đế
để xin ngài nói hộ nghĩa yêu thương
và hôm nay con tìm đến thượng đế
xin chiếc bình đựng giọt lệ đau thương


hỡi thượng đế tôi cúi đầu xin trả lại
linh hồn tôi là 1 kiếp bi quan
sầu đã chín xin người thôi hãy hái
nhận tôi đi dù địa ngục hay thiên đàng


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Hoangmai has answered 1 question

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Hoangmai

SIGN UP