Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Thanhtam, 23

Bến Tre  •  Here to date

  • Likes 4
  • Views 3

Chat
Like

tôi thuộc cung bò cạp, hơi nóng tín, rất ghét bừa bộn, ăn mặt đơn giản, thẳng thắng, nghèo, ít nói, sống dào tình cảm.. tôi muốn làm quen phụ nữ không quan trọng hiền hay dủ, chỉ quan trọng là chung thuỷ.. nếu muốn làm quen tôi hãy liên lạc qua fb thanhtam võ.... và thẳng thắng từ lần đầu...

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (2)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Thanhtam has answered 51 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Thanhtam

SIGN UP