Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

San, 31

Bắc Ninh  •  Here to chat

  • Likes 7
  • Views 4

Chat
Like

Tụng Vô Tướng
------------------------------------------
:
Thuyết thông và tâm
thông,
Như mặt trời giữa
không,
Chỉ truyền pháp kiến
tánh,
Ra đời phá tà tông.
Pháp thì không đốn
tiệm,
Mê ngộ có mau chậm,
Chỉ pháp kiến tánh
này,
Người ngu không thể
hiểu.
Nói tuy có muôn thứ,
Trở về lý chỉ một,
Phiền não trong nhà
tối,
Thường sanh mặt trời
tuệ.
Tà đến phiền não
sanh,
Chánh đế


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

San has answered 1 question

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like San

SIGN UP