Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Lệ, 23

Bảo Lộc

  • Likes 48
  • Views 16

Chat
Like

...À............ Thì ra là ...
Chỉ lúc buồn a mới ngĩ đến em .. Thì
ra là ...
Chỉ lúc cô đơn ..A mới thấy cần em..
Thì ra là ...
Trong trái tim a ...E đóng vai dự
bị ..........
~> Nhưng a ơi ...E xin lỗi~ ...
~> E chẳng dư yêu thương và cũng
không đủ cao thượng... Để đóng vai
dự bị..Khi mà đời
không trả catse cho nó ...Đâu a...
..........................
Vì em biết.... Sống là phải :


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Lệ hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Lệ

SIGN UP