Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Trinh, 29

Bình Phước

  • Likes 635
  • Views 350

Chat
Like

"
Chớ hỏi tuổi nhất định tôi già hơn bạn, chớ hỏi dien mạo tôi xấu dọa chết người, chớ hỏi bằng cấp từ khi người người đều tốt nghiệp đại học thì tôi vẫn mù chữ, chớ hỏi tên tôi không phải là Trinh, gặp mặt cũng miễn bàn, chỉ thích chát, không chát thì quen đi"


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Trinh has answered 10 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Trinh

SIGN UP