Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Dương Văn Ngọc, 68

Bà Rịa  •  Here for friends

  • Likes 10
  • Views 6

Chat
Like

"Bà ơi! Lấy gậy giùm anh! _ Ông ơi! Mắt kính: em quên đâu rồi?! - Nhìn nhau hai "lão" cùng cười! - Trán nhăn, má hóp, lợi còn, hết răng! - Tuổi già, tình vẫn còn xuân!- Xa nhau mới biết: anh cần có em!" . Ước mơ cuối đời chỉ có thế mà sao quá khó để tìm vậy ta?!

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (1)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Dương Văn Ngọc has answered 395 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Dương Văn Ngọc

SIGN UP