Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Ha, 26

Phước Long

  • Likes 83
  • Views 1

Chat
Like

Nhiều khi....ngồi 1 mình
-Em nhìn về quá khứ ..
- Rồi chợt thấy thắc mắc : ?
Anh này :
- Yêu thương ấy là giả tạo hay thật lòng ?!
- Là chân thành hay thương hại ?!
- Và hơn hết, ngày ấy.....trong phút giây ngắn ngủi ..
- Có khi nào Em thật sự quan trọng với Anh không???


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Ha hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Ha

SIGN UP