Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Vũ Phi Hiệp, 34

Da Lat

  • Likes 52
  • Views 2

Chat
Like

28 năm tìm kiếm và chờ đợi, anh luôn tự hỏi khi nào thì sẽ tìm thấy 1 nửa còn lại của mình...
Đấu tranh hoặc từ bỏ, vì tôi không thể làm một lúc cả hai việc đó nên tôi chọn đấu tranh. Có thể con đường phía truớc luôn đầy rẩy chông gai nhưng tôi sẽ làm được.

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (2)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Vũ Phi Hiệp hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Vũ Phi Hiệp

SIGN UP